Obchodní podmínky

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

Kdo je správce?

Jsem Kateřina Zonygová, IČ88664775, a provozuji webovou stránku www.katerinazonygova.cz . Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Focení

Lokace exteriérového focení je určena po vzájemné dohodě.

Do týdne po uhrazení ceny focení obdrží klient odkaz na galerii s náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě. Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat. Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení. Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient vybere fotografii nad rámec balíčku, zaplatí za každý kus 100,- Kč. Za dopravu mimo Pardubice a Prahu si účtuji 7 Kč/km.

V případě deštivého počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný volný termín. Pokud se nebudete moci na focení dostavit a dáte mi vědět alespoň 24h předem, najdu nejbližší možný náhradní termín. Takto je možné termín zrušit a přesunout pouze dvakrát. V případě, že by se tak mělo stát i potřetí záloha propadá.

Splatnosti cen

 • Všechny platby jsou placeny převodem na bankovní účet.
 • Záloha se platí po domluvení termínu..
 • Po focení je klientovi vystavena faktura a po jejím uhrazení mu jsou formou e-mailu zaslány náhledy.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové fotografie, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

Dodání fotografií

 • Doba dodání fotografií je 2-3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě.
 • Hotová zakázka přijde na vaši e-mailovou adresu jako odkaz na online galerii, odkud si je můžou stáhnout v různém rozlišení.
 • Neupravené fotografie neposkytuji.

Archivace fotografií

Galerii má klient k dispozici po dobu 2 týdnů. Upravené fotografie archivuji po dobu 6 měsíců.

Souhlas s poskytnutím fotografií

Výsledné fotografie jsou mým autorským dílem, a tak si vyhrazuji možnost zveřejňovat je jako své portfolio, a to na mém webu, na sociálních sítích, v propagačních materiálech (letáky, plakáty), na dárkových poukazech a vystavené jako obrazy, pokud není písemně stanoveno jinak.

Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné mě o tom předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou osobní prezentaci. Klient, ani žádná další osoba, nesmí dílo upravovat tak, aby změnil jeho vzhled.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail,kontaktní adresa, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání fotografií atd.)

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem zasílání obchodních sdělení a to vše jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V případě potřeby můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě Vašeho souhlasu. Odběr mých e-mailů můžete zrušit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.