Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování digitálního obsahu

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro: 

 • poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem;
 • členství v online programu;
 • a poskytování služeb (konzultací, mentoringu apod.),

Důležité pojmy a zkratky
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

OP
Tyto Obchodní podmínky.

POSKYTOVATEL
Kateřina Hajná Zonygová
Sídlo: Livornská 429, Praha 15, 109 00

E-mail: foto@katerinatonygova.cz

UŽIVATEL
Uživatel digitálního obsahu Produktu, účastník online programu nebo příjemce služby, který s Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel.

SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, smlouva o členství v online programu nebo smlouva o poskytování služeb, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je povinnost Poskytovatele zpřístupnit Uživateli Produkt s digitálním obsahem k užívání pro jeho vlastní potřebu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu nebo poskytnout mu své osobní údaje. Obsahem smlouvy o členství v online programu je povinnost Poskytovatele zpřístupnit Uživateli digitální obsah a služby, které jsou součástí online programu, pro jeho vlastní potřebu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost Poskytovatele poskytnout Uživateli službu (konzultaci, mentoring apod., nebo jejich „balíček“) a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, uložena u Poskytovatele v elektronické podobě a Uživateli bude zpřístupněna na základě písemné žádosti.

PRODUKT/ DIGITÁLNÍ OBSAH
Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje odměnu
Poskytovatele za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny Uživatel poskytne Poskytovateli své osobní údaje). Není-li v těchto OP stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí i pro Produkty poskytované v rámci členství v online programu, a obdobně to platí i pro služby. Kde se v těchto OP hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také zpřístupnění členství v online programu a poskytnutí služby.
OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Uživatele na uzavření Smlouvy.
CENA
Konečná cena za vybraný Produkt uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR).
WEB
Webové rozhraní http://www.katerinazonygova.cz
OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky, např. ve fotografickém rozvoji, které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, neboť ty jsou závislé na vlastní celkové práci.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka).
 2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část, anebo od Smlouvy odstoupit v případě, že Produkt již neposkytuje nebo se zásadně změnila jeho Cena. V takovém případě Poskytovatel neprodleně kontaktuje Uživatele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Uživatel již zaplatil Cenu (nebo její část), bude mu tato částka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení Objednávky nebo odstoupení od Smlouvy, převedena zpět na stejný bankovní účet, z něhož byla zaplacena.
 5. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku, anebo od Smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o Objednávku Uživatele, který v minulosti řádně a včas nezaplatil objednané plnění. Při vrácení případně zaplacené Ceny (nebo její části) se postupuje podle předchozího odstavce.

ZPŮSOB PLATBY

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na můj účet
 • rychlým online převodem přes QR kód uvedený na faktuře.

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů a všech souvisejících poplatků. Ceny Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu (tím není dotčena možnost uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek). Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být Uživateli navýšena pouze v případě, že Uživatel zvolí možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat.
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemá Poskytovatel povinnost Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 2. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu bude Uživateli zpřístupněn tím, že na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce budou před začátkem kurzu zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu nebo do příslušné skupiny na sociálních sítích (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen)
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Uživateli zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 3. Digitální obsah e-booku bude Uživateli ve formátu pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít, případně přímo v textu e-mailu.


ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu Uživatel platí bankovním převodem na účet Poskytovatele, bude mu digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. V případě plateb online platební kartou bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 3. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že bude Uživateli digitální obsah zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě bude první část (modul) digitálního obsahu Produktu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, u nichž je na Webu uveden den a čas jejich zpřístupnění – k jejich digitálnímu obsahu má Uživatel přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.
 3. Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která mu nemusí být v budoucnosti aktualizována.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel
 1. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako jsou například právě náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami. Nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora či poskytovatele internetového připojení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Je-li Uživatel Spotřebitelem a nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 2. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Uživatel-Spotřebitel nemá v souladu s § 1837 OZ zejména v případě Smlouvy o:
  a) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a (u úplatného Produktu) Uživatel v objednávkovém formuláři odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  b) poskytnutí služby, jestliže byla v plném rozsahu poskytnuta a v objednávkovém formuláři Uživatel odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu, ale s jejím poskytováním již bylo započato, má Uživatel v případě odstoupení od Smlouvy povinnost Poskytovateli zaplatit částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce Uživatele na vrácení Ceny).
 3. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Uživatel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči Poskytovateli učiní. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Uživatel tím, že se odhlásí z e-mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz, který se nachází na konci každého zaslaného e-mailu).  
 4. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poskytovatel Uživateli jeho přijetí. Cena bude pak Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena Uživateli vrácena jen tehdy, pokud s tím Uživatel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Uživateli žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Uživateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese ze zákona Uživatel.  
 5. Uživatel může od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu je Poskytovatel rovněž oprávněn Uživateli okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit.
 6. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Cena Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně na použití platby na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude Uživateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
 7. Pokud by Uživatel nezaplatil Cenu nebo její první splátku ani ve lhůtě 15 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 8. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.
 9. V případě, že na akci vůbec nedorazíte nebo se do kurzu vůbec nepřipojíte a svou účast nezrušíte, zaplacená Cena se nevrací.

REKLAMACE

 1. Po zpřístupnění Produktu si Uživatel co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Poskytovatele, aby mohla být provedena náprava. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 2. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 3. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Náklady vzniklé Uživateli při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel.
 2. Poskytovatel ani Uživatel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených ve Smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícího se předmětu Smlouvy, ledaže je písemně sjednáno jinak. Smluvní strany si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 3. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní Uživatel stvrzuje, že mu je obsah OP znám a že s ním souhlasí.
 4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a je-li Uživatel Spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je zveřejněn na Webu.
 7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 8. Tyto Podmínky mohu měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah na Webu a Služby, které vám poskytnu, a to včetně užitečných pracovních listů, e-booků či výukových videí, jsou mým autorským dílem a jiným vlastním obsahem, a tak ho nemůžete sdílet, kopírovat či ho jinak předávat třetím osobám. S materiály jsem si dala hodně práce, proto vás prosím o respektování tohoto pravidla.

ZÁVĚR

V případě vyšší moci nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit.

K poskytování Služeb jsem oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléhám také dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.